OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA“Napravi SVET VOĆA i ORAŠASTIH PLODOVA”


1. Organizator

1.1. Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa pod nazivom “Napravi SVET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA” (U daljem tekstu „Konkurs“), koji će se sprovesti po ovde utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Konkursa je “Napravi SVET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA”, a organizuje ga EuroCompany99 d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 10 V, Novi Beograd, Srbija

1.3. Konkurs se organizuje na teritoriji Srbije


2. Pravo učestvovanja na Konkursu

2.1. Pravo učešća - “Učesnik” na nagradnom konkursu imaju sledeća lica:

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:


3. Trajanje konkursa

3.1. Konkurs počinje 26.10.2020. u 00:00 časova i završava se 26.12.2020. u 23:59 časova.

3.2. Lista dobitnika nagrada biće na sajtu www.svetvoca.com po završetku konkursa


4. Mehanizam nagrađivanja i vrste nagrada

4.1. Da bi učesnik učestvovao u nagradnom konkursu potrebno je da na sajtu svetvoca.com na ponuđenom tanjiru kreira proizvoljni “crtež - rad” od unapred ponuđenih oblika.

4.1.1. Kako se vrši kreiranje? Kreiranje se vrši jednostavnim prevlačenjem i slaganjem neograničenog broja oblika na ponuđen tanjir. Na naslovnoj strani sajta mozete pogledati video uputstvo.

4.1.2 Jedna osoba ima pravo da napravi neograničen broj “crteža - radova” na tanjiru

4.2. Nagradni fond nagradnog konkursa “Napravi svoj SVET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA”

  1. Prva nagrada - 1 x 50.000 rsd na poklon kartici banke
  2. Druga nagrada - 1 x električni trotinet
  3. Treća nagrada - 5 x nutribullet

Organizator nabavlja sve nagrade od treće strane i nije odgovoran za njihovu ispravnost. Uz sve nagrade koje stižu u orginalnom pakovanju, dobitnici će dobiti uputstva za upotrebu, aktiviranje i slično, kao i prateću dokumentaciju u obliku garancije i kontakte trećih lica od kojih je organizator nagrade nabavio.

4.3. Način nagrađivanja nagradnog konkursa “Napravi svoj SVET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA”

  1. Prvu nagradu biraju posetioci sajta glasanjem u galeriju za omiljen “crtež - rad”. Dobitnik sa najvećim brojem sviđanja - presek se pravi 26.12.2020. u 23:59 časova.
  2. Drugu nagradu bira stručni žiri koji sačinjavaju 3 zaposlene osobe organizatora konkursa
  3. Treću nagradu bira stručni žiri koji sačinjavaju 3 zaposlene osobe organizatora konkursa

4.4. Organizator nije odgovoran za sadržaje koje učesnik objavljuje na sajtu www.svetvoca.com

4.4.1. Ukoliko učesnik primeti da se na sajtu www.svetvoca.com ne nalazi njegov kreirani rad, a da je oštećen ili mu nije jasno zašto je uklonjen može da pošalje e-mail na hello@svetvoca.com

4.5. Ukoliko organizator smatra da je crtež - rad “Napravi svoj SVET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA” neprikladnog sadržaja ima pravo da isti ukloni bez prethodnog obaveštanja učesnika o istom


5. Način i rok predaje nagrada

5.1. Organizator će nagrade iz člana 4.2. dostaviti dobitnicima nagradnog konkursa na adresu koja je ostavljena prilikom “Napravi svoj SVET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA” na sajtu www.svetvoca.com u roku od 45 dana nakon završetka konkursa

5.2. Ukoliko Organizator 7 dana od dana objavljivanja rezultata, ne može da stupi u kontakt /telefonski poziv/ sa dobitnikom nagrade, automatski stiče pravo da pozove drugog dobitnika

5.3. Nagrada će se dobiti u vidu poklon bankovne kartice na kojoj će se nalaziti dobitna suma

5.4. Prilikom preuzimanja nagrade, učesnik Konkursa će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja nagrade potpisati odgovarajući formular.

5.5. Osim dobitnika lično, nagradu će moći da preuzme osoba koja ima punomoćje izdato od strane dobitnika čiji je potpis overen od strane državnog organa (sud ili opština)

5.6. Dobitnici moraju preuzeti nagrade u roku od 45 radnih dana od momenta kontaktiranja od strane Organizatora, ukoliko to ne učine u navedenom roku prestaju obaveze Organizatora da uruči nagradu.

5.7. Nagradu nije moguće preneti na treće lice, odnosno, samo je dobitnik može iskoristiti.

5.8. Organizator snosi troškove dostave nagrade

5.9. U slučaju nepovoljnih tržišnih uslova koji mogu da utiču na uručivanje nagrade dobitiku, nagrada može biti zamenjena drugom nagradom, koja je slične tržišne vrednosti, prema proceni Organizatora.


6. Lični podaci

6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu

6.2. Dobitnici nagrada pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, adresa, slika, napravljen oblik, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs, te da se mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, digitalnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne saglasnosti učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6.3. Učesnici i dobitnici nagrada na ovom Konkursu saglasni su da je sav materijal vlasništvo Organizatora, te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.


7. Pitanja u vezi Konkursa

7.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi konkursa isključivo putem e-maila na hello@svetvoca.com


8. Završne odredbe

8.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa. U slučaju prekida konkursa zbog nepredviđenih okolnosti organizator nije u obavezi da podeli nagrade.

8.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem sajta www.svetvoca.com

8.3. U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu

U Beogradu, 01.10.2020. godine